mô hình ASK

VẬN DỤNG MÔ HÌNH ASK TRONG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

VẬN DỤNG MÔ HÌNH ASK TRONG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Jan 23, 2021 - > Tin tức

Mô hình ASK (Attitude - Skill - Knowledge) là mô hình phổ biến dùng để đánh gía năng lực đội ngũ. Doanh nghiệp thường ứng dụng mô hình ASK để triển khai các quy trình quản trị nhân sự, đánh giá cá nhân trong công việc cụ thể.


Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.