trademarketing

Trade Marketing

Trade Marketing

Sep 14, 2020 - > Tư vấn

Trade Marketing là chức năng không thể thiếu ở bất kỳ công ty nào có hệ thống phân phối thông qua điểm bán. Hoạt động Trade Marketing là một mắc xích quan trọng của bộ ba hoàn hảo: Marketing – Trade – Sales.


Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.