Chương trình huấn luyện đột phá dành cho cấp Quản lý, Lãnh đạo