Mô hình ASK (Attitude - Skill - Knowledge) là mô hình phổ biến dùng để đánh gía năng lực đội ngũ. Doanh nghiệp thường ứng dụng mô hình ASK để triển khai các quy trình quản trị nhân sự, đánh giá cá nhân trong công việc cụ thể....