Trong quá trình tư vấn các dự án Sales & Marketing, BrainCoach có nhận dịch vụ xây dựng phòng kinh doanh, tiếp thị, thiết lập đội ngũ....